Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website www.osteriamichele.be (hierna “klant”) met DOCG BV Tiensestraat 23, 3000 Leuven met ondernemingsnummer BE0567.629.944 (hierna “ DOCG “ Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of van een derde, ook als DOCG deze voorwaarden niet uitdrukkelijk geprotesteerd zou hebben.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met DOCG via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. DOCG verbindt zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van DOCG, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W en accijnzen. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven.

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste vallen.

2.3. Bij de berekening van de totale prijs wordt aangegeven welke en of er bijkomende kosten er worden aangerekend voor het leeggoed.
Dit leeggoed kan niet omgeruild worden via de webshop.

2.4. DOCG behoudt zich het recht voor om eventuele materiële vergissingen, zoals o.m. typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. DOCG kan in ieder geval de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

 

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en DOCG komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan DOCG wanneer de klant de voorziene bevestigingsknop voor bestelling aanklikt.

3.2. DOCG verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen. De klant zal voor elke bestelling uitdrukkelijk dienen te bevestigen dat hij / zij meerderjarig is op de hiervoor voorziene locatie.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1. De artikelen blijven eigendom van DOCG tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

 

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of bancontact. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betalingsprovider voor de webshop van DOCG is Europabank

5.2. Ingeval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op de kredietkaart van de klant worden aangerekend wanneer DOCG overgaat tot verzending van de bestelling.

 

Artikel 6: Levering

6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Deze termijn is indicatief en eventuele vertraging in de levering van deze goederen geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

6.2. Voor de levering van de bestelde goederen doet DOCG  beroep op de eigen diensten of diensten van een derde partij. Het leveringsschema van de derde partij is of kan indicatief zijn en veranderingen in deze kunnen niet worden toegerekend aan DOCG

6.3. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal deze terug worden meegenomen naar de hoofdzetel. Indien de levering wordt gedaan door een derde partij zal deze worden aangeboden op een afhaalpunt.

6.4. Indien de klant de levering niet gaat afhalen binnen de door derde partij  vooropgestelde termijn, zullen deze goederen teruggezonden worden naar DOCG en zal de overeenkomst geacht worden eenzijdig beëindigd te zijn door de klant. De klant zal hiervoor een bedrag gelijk aan 30% van het totale aankoopbedrag (inclusief kosten) verschuldigd zijn. Een eventueel restsaldo zal door DOCG terug worden overgemaakt aan de klant.

6.5. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft DOCG, onverminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding verschuldigd door DOCG.

6.6. DOCG brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.5., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding verschuldigd door de klant.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor DOCGt. DOCG is wat de de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DOCG is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met DOCG via de contactgegevens zoals kenbaar gemaakt op de website www.osteriamichele.be

7.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DOCG zonder dat DOCG aansprakelijk gesteld kan worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.3. Bovendien kan DOCG in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

7.4.De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling van de door haar aangekochte goederen. Ingeval van een inbreuk op deze bepaling zal de klant een vergoeding van 750,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan DOCG.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 8.4 en 8.7), indien de klant beschouwd kan worden als een consument. Dit zal het geval zijn wanneer de klant een natuurlijke persoon is, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant ons (per gewone post) DOCG BV, Tiensestraat 23, 3000 Leuven www.osteriamichele.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van diens beslissing de overeenkomst te herroepen.
Indien de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij deze onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.3. De klant heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen in de volgende gevallen:

– Indien de bestelling betrekking heeft op volgens specificaties van de klant / consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant / consument, of
die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– Indien de bestelling betrekking heeft op producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

– Indien de bestelling betrekking heeft op verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

– Indien de bestelde producten na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

– Indien de bestelling betrekking heeft op alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop DOCG geen invloed heeft;

8.4. Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt men alle betalingen die men op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van diens beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 8.8.

8.5. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij men uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

8.6. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop  het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons is meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien de klant de goederen terugstuurt of overhandigt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.7. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf moeten dragen.

8.8. DOCG zal in ieder geval wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welke gebeurtenis zich eerst voordoet.

8.9. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelken ertoe zouden kunnen leiden dat DOCG niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is DOCG niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van DOCG worden in elk geval opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

10.1. Het plaatsen van een bestelling bij DOCG via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, zijn akkoord kenbaar moeten maken op de hiervoor voorziene locatie, i.e. door het aanvinken van het vak  “Akkoord met Algemene Voorwaarden”.

 

Artikel 11: Productinformatie

11.1. DOCG streeft er naar om de klant in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt. Het betreft een middelenverbintenis.

11.2. Ingeval er afwijkingen zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door DOCG en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.

11.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van DOCG omtrent de productinformatie.

 

Artikel 12: Klachten

12.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, schriftelijk aan DOCG overgemaakt te worden. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen DOCG en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het resort van het Hof van Beroep te Vlaams Brabant, afdeling Leuven, bevoegd.